Svěřenský fond: V čem tkví jeho výhoda a proč ho využívat?

Typickým institutem anglosaského práva je svěřenský fond. Je-li zřízen k soukromému účelu, slouží pak ku prospěchu dané osoby nebo na její památku. Pomocí svěřenského fondu lze investovat, podnikat, případně slouží k zajištění pohledávek majitelů dluhopisů nebo k řízení jiných korporací.

Jaké jsou jeho výhody?

Fond v anglosaském a českém právu

I když pojem svěřenský fond vychází z práva, které se používá v anglosaských zemích, je zakotven také v českém právním systému – od roku 2014 tento institut zavedl nový občanský zákoník. Jeho novela pak od ledna 2018 zavedla povinnou evidenci svěřenských fondů.

Jak založit svěřenský fond?

Ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, obě mohou podle českého práva poskytnout svůj majetek k založení svěřenského fondu. Funguje to tak, že na základě poslední vůle se vyčlení majetek nebo jeho část se soukromým nebo veřejně prospěšným účelem, přičemž zakladatelem svěřenského fondu se stává osoba, která mu majetek poskytla.

Dále se tyto fondy dělí na:

inter vivos – mezi živými,

mortis causa – pro případ smrti.

Veřejnoprávní dohled je u svěřenského fondu vyloučený. Výjimkou jsou jeho změny nebo zánik, které může řešit soud. Majetek se vyčleňuje na základě smlouvy nebo závěti. Formou notářského zápisu je pak ustanoven statut fondu, přičemž fond se nezapisuje do veřejného rejstříku. Vlastnická práva fondu vykonává svěřenský správce. Majetek fondu není vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, dokonce ani vlastnictvím osoby, které má být z něho plněno.

Jaké jsou výhody zřízení fondu?

Hlavní výhodou je bezesporu to, že vyčleněný majetek je možnost snížení daňového základu, s čímž souvisí nižší daňové odvody. Dále pak je-li svěřenský fond zřízený pro případ smrti, účastníci dědického řízení se vyhnou jeho zdlouhavému projednávání a placení dědické daně.

Svěřenský fond je moderním nástrojem ke správě majetku, který se pomalu zabydlel v českém právním systému.